Gedragsregels SJO Stellingwerven

 

Gedragsregels spelers SJO Stellingwerven:

 

 1. Spelers moeten zich correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, bestuursleden, scheidsrechters, leiders, trainers, enz. Schelden, vloeken en pesten is uit den Boze. Maak er een goede gewoonte van directe tegenstanders na afloop van de wedstrijd een hand te geven. Eventuele boetes komen voor rekening van de speler/ouder.
 2. Spelers worden geacht de trainingen te bezoeken en moeten zich daarbij gedragen volgens de aanwijzingen van de trainer. Wanneer een speler verhinderd is, dan meldt hij zich voor aanvang van de training af bij de trainer.
 3. pornoleeuw

 4. Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn op de training. De vermelde trainingstijd is de tijd waarop de training begint. Zorg er voor dat je “klaar voor de training” op het veld staat.
 5. Ga na de trainingen, vooral als het donker is, bij voorkeur met zijn tweeën of meer naar huis.
 6. Spelers die niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd, moeten zich z.s.m. en in ieder geval
  voor vrijdagavond om 18.00 uur af bij de leider afmelden. Verhindering is in principe alleen acceptabel wegens ziekte of familieomstandigheden. Bij verhindering zonder kennisgeving of om ongeldige reden kunnen er maatregelen worden genomen.
 7. Spelers moeten zich houden aan de aangegeven tijden waarop ze voor (uit)wedstrijden aanwezig moet zijn.
 8. Tijdens de wedstrijden gaan de spelers gekleed in het officiële clubtenue of het beschikbaar gestelde tenue door de moedervereniging. De tenues worden bij toerbeurt door (de ouders van) de spelers gewassen. De leider stelt daarvoor een rooster op.
 9. In principe zijn schoenen met vaste noppen het beste voor de voeten (zeker tot 16 jaar). Kom met goed en deugdzaam schoeisel het veld op.
 10. Ter bescherming van zichzelf zijn spelers tijdens trainingen en wedstrijden verplicht scheenbeschermers te dragen.
 11. Tijdens de wedstrijd / training mag geen horloge, ketting, ring of iets dergelijks worden gedragen. Voorwerpen van waarde worden niet in de kleedkamer achtergelaten. Deze kunnen vooraf worden afgegeven bij de leider/trainer.
 12. Door spelers jonger dan 18 jaar mag op generlei wijze alcohol gebruikt worden op het sportcomplex. Drugs is op alle accomodaties verboden.
 13. Het is verboden om in de kleedkamers, kantine of andere gebouwen te roken.
 14. Spelers moeten zich voor en na de wedstrijd/training correct gedragen. Ze staan niet op de
  banken en/of tafels en maken hun schoenen buiten de kleedkamers schoon van het ergste vuil. Dit geldt ook bij een bezoek aan de tegenpartij. Eventuele schade als gevolg van moedwillige vernieling zal door het bestuur op (de ouders van) de spelers verhaald worden.
 15. Na de wedstrijden en trainingen wordt per toerbeurt de kleedkamer schoon gemaakt.
 16. Na de wedstrijd / training zijn spelers verplicht zich te douchen. Het dragen van badslippers
  wordt vanuit hygiënisch oogpunt dringend aanbevolen.
 17. Het is spelers verboden om op het voetbalcomplex bij eventuele spelletjes te spelen om geld.
 18. De trainer/leider is bevoegd een speler die zich niet volgens de regels gedraagt, naar huis te
  sturen. Als het een jeugdspeler betreft, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
 19. Spelers die zich niet aan de regels houden, kunnen door het bestuur worden bestraft met een schorsing voor één of meer wedstrijden/trainingen.
 20. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers wordt een beroep op ouders/verzorgers gedaan om per toerbeurt voor het vervoer te zorgen.
 21. Als er kleding zoek geraakt is, dan kan contact opgenomen worden met een van de kantinemedewerkers.
 22. Spelers worden geacht mee te doen aan acties die door de SJO Stellingwerven in het algemeen belang worden georganiseerd.
 23. Omdat voetbal een teamsport is, ben je van elkaar afhankelijk. Afmelding gedurende het seizoen is daarom niet mogelijk. Overschrijving naar een andere vereniging dient te worden aangevraagd voor 15 juni van het lopende seizoen.
 24. Als je wensen, ideeën of problemen hebt, dan kun je er over praten met je leider of trainer. Als dat niet gaat, dan kun je contact opnemen met een coördinator of een lid van de commissie van de SJO Stellingwerven.
 25. Voor klachten van spelers/ouders wordt er een klachtenprocedure opgesteld.

 

Gedragsregels voor trainers/leiders:

 

 1. Zorg dat je op tijd aanwezig bent om de gasten te ontvangen.
 2. Behandel hen zoals je ook graag zelf ontvangen en behandeld wilt worden
 3. Zorg ervoor dat de tegenstander in de juiste kleedkamer komt
 4. Bied de leiders een kop koffie aan (bestuurskamer).
 5. Bied de scheidsrechter een kop koffie aan eventueel iets anders
 6. De thuisspelende ploeg is verantwoordelijk voor het juist invullen van het digitale formulier
 7. Ga na afloop van de wedstrijd nooit in discussie met de scheidsrechter en ontlok hem ook
  geen uitspraken, want dat kan uitgelegd worden dat de scheidsrechter onder druk van de
  desbetreffende leider stond.
 8. Zorg na afloop dat de kleedkamers schoon achter gelaten worden. Haal even de trekker door
 9. De uitslagen moeten digitaal worden verzonden.
 10. De uitslag moet voor het versturen zowel door de leider als de tegenpartij worden
  nagekeken. Dit om problemen te voorkomen.
 11. Eventuele vriendschappelijke wedstrijden graag even melden aan de wedstrijdsecretaris
 12. Bij verhindering of het willen uitstellen van een wedstrijd dit altijd via de wedstrijdsecretaris
  laten regelen, ook al word je rechtstreeks gebeld door de tegenstander
  Belangrijke aandachtspunten:
 13. Moedig de spelers positief aan.
 14. Wees als leider een voorbeeld voor de spelers en de ouders
 15. Ga respectvol met je spelers, scheidsrechter, ouders en de tegenpartij om

 

Gedragsregels voor ouders/verzorgers:

 

 1. Ouders/verzorgers moeten tijdens de wedstrijd buiten het speelveld blijven. (Er mag ook geen plaats genomen worden in de dug-out bij het veld waarop gespeeld wordt. Deze ruimte is uitsluitend bedoeld voor teambegeleiding en wisselspelers).
 2. Ouders/verzorgers moeten het goede voorbeeld geven, door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discrimineren, schelden, grove taal gebruiken of het kwetsen van wie dan ook, is pertinent niet toegestaan.
 3. De commissie van de SJO Stellingwerven heeft de trainers en leiders aangesteld of benoemd. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Als ouders/verzorgers kritiek of op- en/of aanmerkingen over de begeleiding of de organisatie hebben, dan kunnen ze dat doorgeven aan de leider. Als ouders/verzorgers dat niet afdoende vinden, dan kunnen ze contact opnemen met de commissie van de SJO.
 4. Moedig de spelers positief aan.
 5. Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 6. Zorg er voor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 7. Zie er op toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 8. Controleer (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten.
 9. Voldoe op tijd de contributie.
 10. Meldt u aan als vrijwilliger om u dienstbaar te maken voor de club.
 11. Stimuleer uw kind tot meedoen.
 12. Leer uw kind de clubregels.
 13. Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
 14. Wees positief langs de lijn.
 15. Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 16. Bespreek problemen met de juiste mensen.
WhatsApp WhatsApp wedstrijd secretaris